PKWM-SGR

NAZWA:KOCIOŁ NA BIOMASĘ NIEDRZEWNĄ - PKWM-SGR - KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM


Kotły na biomasę niedrzewną PKWM-SGR są nowoczesną wersją kotłów węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym procesem palenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny. Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik węglowy oraz dodatkowo w ruszt żeliwny, umożliwiający tradycyjny sposób palenia w przypadkach szczególnych np. braku prądu, awarii podajnika lub innego zespołu.

Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę, racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania. Przy prawidłowej eksploatacji, zgodnie z niniejszą instrukcją, kocioł będzie niezawodnie służył przez wiele lat.

Kotły na biomasę niedrzewną PKWM-SGR spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/3003). Potwierdza to (niezależnie od tabliczki znamionowej) specjalna etykieta energetyczna na białym tle 100×100 mm.

Kotły na biomasę niedrzewną PKWM-SGR po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie sie z instrukcja obsługi kotła, w której ujęte są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

1. Transport i kompletność dostawy: wymiennik ciepła z kompletna izolacja,
2. Zbiornik paliwa,
3. Zespół napędowy z podajnikiem slimakowym,
4. Mikroprocesorowy regulator,
5. Wentylator,
6. Popielnikowy pojemnik na popiół,
7. Ruszt żeliwny,
8. Instrukcje obsługi kotła, regulatora, wentylatora i zespołu napędowego.

Na obudowie kotła na biomasę niedrzewną umieszczona jest w miejscu widocznym tabliczka znamionowa oraz etykieta energetyczna wyrobu, określające miedzy innymi efektywność energetyczną kotła. Elementy te oraz charakterystyka kotła zawarta w niniejszej instrukcji (tabela nr.1) stanowią warunki dopuszczające kocioł do obrotu. Konstrukcja i wykonanie kotłów PKWM-SGR sa zgodne z norma PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonych w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE). Na kocioł udziela sie gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w niniejszej instrukcji i załączonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadają również wentylator, regulator oraz zespół napędowy.

Przeznaczenie kotłów PKWM-SGR:
kotła na biomasę niedrzewną użytkowej typu PKWM-SGR przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopni C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu PKWM-SGR mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN- 91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór kotła do instalacji grzewczych:
Podstawa doboru kotła na biomasę niedrzewną do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła powinna być wyższa około 10% od obliczonego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli nr. 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami PKWM-SGR. Dane te maja charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,6 m. Ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przy uwzględnieniu stanu ocieplenia pomieszczeń.

Paliwo:
Paliwem stosowanym w kotłach PKWM-SGR może byż węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001÷3) o następujących parametrach:
typ węgla: 31.1, wartość opałowa: 26 MJ/kg, wilgotność: E 15%, zawartość popiołu: E 10%, zawartość części lotnych: 28÷48%, siarka: E o,6%, temperatura popiołu: F 1150 stopni C, zdolność spiekania: RJ < 10 uziarnienie: 5÷25mm, udział podziarna(miału): < 10%,

Wymienione parametry podane są w charakterystyce technicznej tabela nr. 1 .W przypadku palenia na ruszcie dopuszcza sie stosowanie węgla asortymentu orzech lub węgla kawałkowego.

Opis budowy kotłó na biomasę niedrzewną PKWM-SGR przedstawiono na rys.1.

Kotły PKWM-SGR wykonane są w dwóch wersjach:

  • W wersji podstawowej, umożliwiającej proces palenia w cyklu automatycznym z palnikiem retortowym lub też palenie tradycyjne na ruszcie w sytuacjach szczególnych.

 

  •  W wersji umożliwiającej wyłącznie proces palenia w cyklu automatycznym. W tej wersji kocioł różni sie od pierwszej jedynie brakiem rusztu paleniskowego, drzwiczek paleniskowych, regulatora termostatycznego dopływu powietrza. Korpus kotła na biomasę niedrzewną jest dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłoscianów, tworzących miedzy sobą przestrzeń wodna, połączonych rozpórkami wzmacniającymi. Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawaniem elektrycznym. Korpus składa sie z części paleniskowej i konwekcyjnej. W komorze spalania, wykonanej w kształcie prostopadłoscianu, umieszczony jest samoczyszczajacy sie retortowy palnik węglowy. W przypadku palnika typowo na eko-groszek nad palnikiem zawieszona jest specjalna żeliwna płyta promiennikowa. Bezpośrednio pod palnikiem znajduje sie komora popielnikowa zamykana szczelnie drzwiczkami. W komorze popielnikowej umieszczony jest pojemnik na popiół.

 

Nad popielnikiem (29) zastosowano drzwiczki paleniskowe (14) do rozpalania palnika, rusztu i załadunku paliwa, ruszt żeliwny poziomy w drzwiczkach paleniskowych (24)

Część konwekcyjna kotła wykonana jest z czterech kanałów poziomych umożliwiających przepływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. Powierzchnie poziome konwekcyjne sa odpowiednio pochylone, co zapobiega gromadzeniu sie gazów. Z górnej części ostatniego kanału wyprowadzono czopuch. Zespół napędowy z podajnikiem slimakowym paliwa umieszczony w komorze spalania. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do retortowego palnika węglowego. Konstrukcja zespołu umożliwia jego szybki montaż i demontaż. Zbiornik paliwa umieszczony jest bezpośrednio nad podajnikiem slimakowym. Wykonany jest z blachy stalowej i tak ukształtowany, by zapewniał obsuwanie sie paliwa. Zbiornik paliwa zamykany jest szczelna pokrywa.

Regulator mikroprocesorowy zamontowany jest w górnej przedniej cześci kotła(6), steruje praca wentylatora i podajnika paliwa, wg nastawionej przez użytkownika temperatury wody w kotłach na biomasę niedrzewną. Regulator, poza w/w czujnikiem, wyposażony jest w czujnik awaryjnego wyłączenia kotła w przypadku przekroczenia temperatury wody 95 stopni C lub powstania tz. cofki płomienia do rury podajnika. Na życzenie klienta, kocioł może być wyposażony w bardziej rozbudowany regulator pozwalający na zaprogramowanie zmian temperatury wody w kotle w różnych godzinach doby. Użytkownik winien dokładnie zapoznać sie z instrukcja obsługi regulatora, przeznaczonej dla użytkownika.

Wentylator nadmuchowy przeznaczony jest do cyklicznego dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do palnika retortowego. Ilość dostarczanego powietrza należy regulować przysłona wentylatora lub mikroprocesorowym regulatorem. Izolacja cieplna kotła na biomasę niedrzewną wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych, powlekanych lub obustronnie malowanych. Z tyłu kotła, w górnej jego cześci, wyprowadzono czopuch przepływu spalin z kotła do komina, a na dole umieszczony jest króciec powrotnej z instalacji. Na górnej powierzchni kotła umieszczono króćce wody zasilającej, termometru, tulejka mikroprocesorowego regulatora. W kotłach na biomasę niedrzewną, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

1. Korpus kotła na biomasę niedrzewną z izolacją
2. Króćce zasilania i powrotu
3. Króćce c.w.u
4. Czopuch
5. Króciec zaworu mieszającego
6. Króciec czujnika regulatora
7. Mikroprocesorowy regulator
8. Króciec termomanometru
9. Stopka kotła
10. Drzwiczki popielnikowe
11. Drzwiczki paleniskowe dla kotłów z rusztem
12. Wyczystki czołowe
13. Pokrywa pojemnika
14. Zbiornik paliwa
15. Zespół napędowy (motoreduktor)
16. Złącze motoreduktora z podajnikiem
17. Podajnik ślimakowy
18. Kanały konwekcyjne
19. Króciec spustu wody
20. Ruszt żeliwny
21. Wsporniki rusztu
22. Popielnik z pojemnikiem na popiół
23. Wyczystka komory powietrza
24. Komora powietrza
25. Palnik retortowy
26. Komora spalania
27. Żeliwna płyta promiennikowa (deflektor ) tylko do kotłów na biomasę niedrzewną na sam Eko-groszek