PKWM-SG

NAZWA:KOCIOŁ NA BIOMASĘ NIEDRZEWNĄ - PKWM-SG


Kotły na biomasę niedrzewną typu PKWM-SG są nową wersją kotłów ciepłej wody użytkowej z regulowanym procesem palenia, opalanych miałem węgla kamiennego. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie produkcji znanych już kotłów ciepłej wody typu KWM-S. Proces spalania paliwa jest tu podobny, tj. od góry do dołu.

  • Cechą i jednocześnie zaletą tych kotłów na biomasę niedrzewną jest: ułatwiona obsługa, szczególnie w zakresie czyszczenia,
  • Zwiększona żywotność,
  • Mniejsza powierzchnia zajmowana przez kotły w kotłowni, przy większej jego wysokości.

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, popielnikowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną.

  • Na wyposażeniu kotłów na biomasę niedrzewną znajdują się: Mikroprocesorowy regulator,
  • Wentylator,
  • Instrukcje obsługi kotła i regulatora.

Na obudowie kotła ciepłej wody użytkowej umieszczone są w sposób widoczny tabliczka znamionowa określająca miedzy innymi efektywność energetyczną kotła na biomasę niedrzewną. Elementy te oraz charakterystyka kotła zawarta w niniejszej instrukcji (tablica nr 1) stanowią warunki dopuszczające kocioł do obrotu. Konstrukcja i wykonanie kotłów na biomasę niedrzewną PKWM-SG są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonych w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE). Na kocioł udziela się gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w niniejszej instrukcji i załączonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadają również wentylator i regulator (zespoły handlowe). Kotły PKWM-SG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi kotłów na biomasę niedrzewną , w której są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Przeznaczenie kotłów na biomasę niedrzewną PKWM-SG:
Kotły typu PKWM-SG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopniC. Kotły typu PKWM-SG mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN- 91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór kotłów do instalacji grzewczych:
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotłów na biomasę niedrzewną powinna być wyższa 15-20% od obliczonego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tablicy nr. 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami PKWM-SG. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przy uwzględnieniu stanu ocieplenia pomieszczeń

Paliwo:
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu PKWM-SG podano w tablicy nr. 1 stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność około. 20%) Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kotła.

Charakterystyka techniczna:
Szczegółową charakterystykę kotłów na biomasę niedrzewną PKWM-SG podano w tablicy nr.1

Opis budowy kotłów:
Budowę kotłów na biomasę niedrzewną PKWM-SG przedstawiono na rys. 1.
Korpus kotła wykonany jest z dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłościanów, tworzących między sobą przestrzeń wodną, połączonych rozpórkami wzmacniającymi.
Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawem elektrycznym. Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu od dołu zamknięte rusztem wodnym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik.
Palenisko przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna kotła na biomasę niedrzewną wykonana jest z czterech kanałów poziomych umożliwiających przepływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. Powierzchnie poziome kanałów konwekcyjnych są odpowiednio pochylone, co zapobiega się gromadzenia gazów. Z górnej części ostatniego kanału wyprowadzono czopuch. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła przez dwa otwory wyczystce umieszczone w przedniej części kotła oraz przez drzwiczki zasypowe, paleniskowe i popielnikowe. Wszystkie drzwiczki oraz pokrywy wyczystek wyposażone są w uszczelki ze szczeliwa szklanego o przekroju 15x15mm i w czasie pracy kotła muszą być szczelnie zamknięte. Drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są termoodporną masą betonową. W górnej części kotłów na biomasę niedrzewną umieszczone są króćce zasilania i termomanometru oraz tulejka czujnika regulatora. W dolnej tylnej części kotła wody umieszczony jest króciec wody powrotnej a w przedniej dolnej części króciec spustu wody. Wentylator doprowadzający powietrze do kotła na biomasę niedrzewną oraz mikroprocesorowy regulator umieszczone są nad górna ściana kotła. Między wentylatorem a rynną powietrza umieszczona jest specjalna przysłoną, któraś otwiera się automatycznie w chwili uruchomienia wentylatora. Powietrze z wentylatora doprowadzone jest do komory spalania oraz pod ruszt do popielnika. Wokół komory paleniskowej, powietrze rozprowadzone jest kątownikiem, których otwory skierowane są pod odpowiednim kątem w stosunku do komory. Ilość dostarczanego powietrza do kotła jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem ściśle w funkcji temperatury wody. Na ogól w pierwszej fazie palenia (do 5-6 godz.) dopływ powietrza pod ruszt może być częściowo przydławiony a po tym okresie otwarty. W czasie pracy kotła na biomasę niedrzewną, znajdującą się na drzwiczkach zasypowych klapkę powietrza wtórnego należy lekko uchylić śrubą regulacyjna (ok. 2 mm).

  • Mikroprocesorowy regulator w bardzo prosty sposób umożliwia: ustawienie żądanej temperatury na kotle,
  • ustawienie wydajności wentylatora,
  • ustawienie parametrów przedmuchu tj. czasu i częstotliwości

Po osiągnięciu wymaganej temperatury regulator wyłącza wentylator.
W przerwach między następnym załączeniem, regulator automatycznie powoduje kontrolne przedmuchy.
Parametry te ustawione są fabrycznie w oparciu o doświadczenie i w zasadzie nie wymagają zmiany.

Regulator wyposażony jest w czujniki kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła.
W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 95°C, świeci czerwona pulsująca lampka Alarm oraz włącza się sygnalizacja dźwiękowa i pompa obiegowa.

Na życzenie klienta, kocioł może być wyposażony w regulator z programatorem, umożliwiającym zaprogramowanie automatyczne zmian temperatury kotła na biomasę niedrzewną w różnych godzinach.
Po zakończonym procesie palenia i spadku temperatury w kotle na biomasę niedrzewną do 35°C, regulator wyłącza pracę wentylatora i pompę obiegową (jeżeli była załączona).
Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora.

W kotłach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.