KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM NA EKOGROSZEK PRO-5 20KW

NAZWA:KOCIOŁ KLASY PIĄTEJ - PRO 5 - 20 KW

Cena:7900
 
 
 
 

 

1.1. Informacje ogólne

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa kotłów centralnego ogrzewania KWM PRO 5 przeznaczona jest dla użytkowników tych kotłów.
 
Gwarancją prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, długiej żywotności oraz wysokich walorów eksploatacyjnych kotłów KWM PRO 5 jest przestrzeganie zawartych w niniejszej DTR informacji dotyczących budowy, instalacji i sposobu użytkowania kotła.
 
Użytkownik przed montażem i włączeniem kotła do eksploatacji powinien:
 • dokładnie zapoznać się z niniejszą DTR oraz DTR palnika i sterownika.
 • przy zakupie sprawdzić kocioł oraz jego kompletność wyposażenia zgodnie z zawartą specyfikacją dostawy.

 

ZAKŁÓCENIA W PRACY KOTŁA POWSTAŁE W WYNIKU NIEZNAJOMOŚCI DTR NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

 

W szczególności:

 • Niewłaściwe podłączenie kotła
 • Stosowanie niewłaściwego paliwa (rodzaj, granulacja, wartość opałowa)
 • Zabezpieczenie kotła niezgodne z PN-EN 12828+A1:2014-05
 • Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami
 • Nie wykonanie czyszczenia i konserwacji kotła
 • Uszkodzenia mechaniczne
 • Nieprawidłowa wentylacja kotłowni.

Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z eksploatacji kotła KWM PRO 5.
Mamy nadzieję, że porady zamieszczone w niniejszej DTR przyczynią się do użytkowania kotła w sposób bezawaryjny.

 

1.2. Ogólne charakterystyka kotła

Kotły wodne KWM PRO 5 stanowią konstrukcję stalową przystosowaną do wysoko efektywnego spalania tzw. ekogroszku. Kotły wyposażone są w komorę paleniskową w której umieszczony jest palnik, wysokosprawny wymiennik ciepła, elektroniczny sterownik oraz zasobnik paliwa.


Proces spalania w kotle jest sterowany przez mikroprocesorowy sterownik, który pozwala na pracę kotła ze stałą, zadaną temperaturą czynnika grzewczego od 40 do max. 80°C

przez podanie odpowiedniej ilości paliwa do retorty palnika.


Sterownik wyposażony jest w dodatkowy ogranicznik temperatury, który powoduje całkowite zatrzymanie procesu spalania, gdy temperatura wody na wyjściu kotła wzrośnie do 95°C

.Kotły KWM PRO 5 są kotłami wodnymi niskotemperaturowymi i nie podlegają rejestracji przez urząd dozoru technicznego.

 

1.3. Specyfikacja dostawy

Kocioł centralnego ogrzewania KWM PRO 5 dostarczany jest w stanie rozmontowanym lub zmontowanym. W skład wchodzi wymiennik ciepła, podajnik, sterownik oraz zbiornik na opał.

 

1.4.Paliwo

Paliwem podstawowym kotła jest węgiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek ziarnistości 5-25mm (tzw. "ekogroszek"). Parametry paliwa zamieszczono w tabeli.

 

PARAMETRY PALIWA

Granulacja

5-25mm

Wilgotność

≤11%

Zawartość popiołu

2-7%

Wartość opałowa

>28MJ/kg

 

2. Przeznaczenie kotłów.
 
Kotły wodne typu KWM PRO 5 przeznaczone są do podgrzewania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury nie przekraczającej 80°C na wyjściu kotła.
Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno grawitacyjnych jak i w obiegu wymuszonym.
Przeznaczone są do dogrzewania budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe i szkoły, obiekty produkcyjne i inne.
 
 
3. Dobór kotła do instalacji.
 
Dla prawidłowego doboru kotła należy wykonać obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła uwzględniające: straty ciepła przez przenikanie (termoizolacja budynku, powierzchnia przenikania itp.), zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji , zapotrzebowanie na grzanie ciepłej wody użytkowej.
Podstawą prawidłowego doboru kotła do obiektu jest bilans cieplny, obliczony przez projektanta zgodnie z obowiązującymi normami.
 
W celu orientacyjnego obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla ogrzania pomieszczenia o wysokości 2,5m można przyjąć poniższe wskaźniki:
 • q=110-140 W/ - dla budynków nieocieplanych
 • q=70-80 W/ - dla budynków dobrze izolowanych cieplnie.
 
W przypadku prawidłowego doboru do grzanego obiektu istnieje możliwość uzyskania deklarowanej przez producenta stałopalności kotła wynoszącej około 24 godziny).
 
W tabeli podano dane techniczne kotłów, które należy uwzględnić przy doborze kotła i jego prawidłowej eksploatacji.
 
Parametry

 

 

4. Budowa i dane techniczne kotłów.

Korpus kotła wykonany jest z blach stalowych, łączonych ze sobą za pomocą spawania. Płaskie ściany kanałów wodnych wzmocnione są zespórkami.
Korpus kotła jest na zewnątrz izolowany termicznie. Izolacja wykonana jest z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem z blachy stalowej. Czopuch stanowiący kanał zbiorczy spalin przyspawany jest z tyłu kotła. Do kotła montowany jest sterownik oraz podajnik paliwa z zasobnikiem.

Sposóbpodłączenia i obsługi sterownika oraz palnika opisują odrębne instrukcje tych urządzeń.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w dokumentacji kotła, związanymi z postępem technicznym, jego stałą modernizacją i udo skalaniem.

 

Rzut poglądowy budowy kotła KWM PRO 5 2D

 


 

 

Rzut poglądowy budowy kotła KWM PRO 5 20kW w 3D

 

 

5. Instalowanie kotłów 
 
5.1 Wymagania ogólne
 
Kotły KWM PRO 5 powinny być podłączone do układu grzewczego zgodnie z zawartymi wymaganiami w niniejszej DTR oraz projektem instalacji grzewczej kotłowni.
Kotłownia, w której będzie montowany kocioł musi odpowiadać wymaganiom normy PN-87B-02411 w zakresie wentylacji i odprowadzania spalin.
Zaleca się montaż wkładu kominowego kwasoodpornego.
Woda do zasilania kotłów i instalacji grzewczych musi być wolna od zanieczyszczeń i powinna charakteryzować się parametrami zgodnie z normą PN-85/C-04601. W przypadku instalacji nowych, pierwsza woda jest tzw. wodą surową a pozostała uzupełniającą. Zarówno woda surowa jak i uzupełniająca powinna posiadać twardość nie przekraczającą 4°n.
 
 
5.2 Transport kotła
 
Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych. Przy przewożeniu kotła należy zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu, za pomocą pasów, klinów lub klocków drewnianych. Kocioł należy transportować w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu stalowy płaszcz izolacji kotła.
 
 
5.3 Ustawianie kotła w pomieszczeniu kotłowni.
 
Kocioł powinien stać na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm nad poziom podłogi
ustawienie kotła powinno uwzględniać swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji
pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacji grawitacyjnej, o wymiarach min. 15x15 cm (dotyczy małych kotłów). Przy większych kotłach układ wentylacji powinien być przeliczony przez uprawnioną do tego osobę. Otwory powinny być zabezpieczone siatką stalową.
 
Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej wentylacji wyciągowej.
 
Jednakże dopuszcza się stosowanie wyżej wymienionej instalacji wyciągowej pod warunkiem wykonania sprzężonej z nią mechanicznej instalacji nawiewnej o wydajności kompensującej

 

Minimalne odległości od ścian w kotłowni:

 

 

5.4 Podłączenie kotła do komina
 
Czopuch kotła podłączyć do komina za pomocą profilu stalowego o przekroju i kształcie identycznym jak czopuch. Grubość blachy, z której wykonano profil stalowy nie powinna być mniejsza niż 3mm. Należy zwrócić uwagę na szczelność połączeń przyłącza kominowego i czopucha. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła. Izolacja termiczna układu odprowadzania spalin poprawia ciąg kominowy. Istotny wpływ na pracę kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego. Nieprawidłowe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła.
 
 
Do wyliczenia powierzchni przekroju komina należy posłużyć się wzorem:

0,003 0,86 ()

 
gdzie:
Q- stanowi moc cieplną jednego lub zespołu kotłów podłączonych do jednego przewodu
kominowego [kW]
h- wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m]
Dla komina stalowego, nie izolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna być powiększona o 20%. Komin powinien być wyprowadzony min. 150 cm ponad powierzchnię dachu. Przewód kominowy powinien być wolny od innych podłączeń. Nowy komin powinien być osuszony i rozgrzany przed rozpaleniem kotła. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i załamań. W przypadku wątpliwości, stan techniczny przewodu kominowego powinien ocenić kominiarz.
 
 
6. Instrukcja podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania
 
 
Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą śrubunków. Niedopuszczalne jest montowanie kotła poprzez bezpośrednie spawanie do instalacji. Główne przyłącza zasilania oraz powrotu nie mogą być redukowane poniżej średnicy króćca zamontowanego na kotle.
Przed rozpoczęciem montażu kotła należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie.
Kocioł KWM PRO 5 może zostać podłączony w układzie otwartym zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia oraz wytycznymi producenta zawartymi poniżej.
 
Zaleca się aby kocioł został podłączony do układu instalacji grzewczej wyposażony w zawór czterodrogowy. Skutkiem takiego podłączenia jest ochrona urządzenia przed niskotemperaturową korozją, a następnie dłuższą żywotnością kotła.
 
 
W celu podgrzania ciepłej wody użytkowej należy podłączyć wymiennik ciepła (c.w.u.). Instalacja C.W.U. powinna się składać się z czujnika temperatury, podłączonej do sterownika oraz pompy obiegowej. Instalacje powinien wykonywać wykwalifikowany monter zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
6.1 Układ otwarty.
 
Instalację wodną systemu otwartego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje grzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Naczynie wzbiorcze powinno mieć objętość 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji.
Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarzaniem nich wody.
 

 

1- ZASOBNIK C.W.U.
2- ZAWÓR ZWROTNY
3- ZAWÓR CZTERODROGOWY
4- POMPA OBIEGOWA
5- ZAWÓR RÓŻNICOWY
 
 
Obieg wody w instalacji może być wymuszony lub grawitacyjny. Przy instalacji pracującej w systemie otwartym na rurze zasilającej/powrotnej powinien być zamontowany zawór różnicowy, ponieważ w przypadku braku energii elektrycznej lub awarii pompy, zawór będzie mógł się otworzyć a obieg samoczynnie będzie mógł pracować w systemie grawitacyjnym.
 
 
7.Obsługa i eksploatacja kotłów
 
7.1 Napełnianie wodą
 
Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą.
 
Woda do zasilania kotłów musi charakteryzować się parametrami zgodnie z PN-85/C-04601.
 
W celu sprawdzenia czy instalacja została w całości napełniona wodą należy na kilka sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, nieprzerwany wypływ wody świadczy o całkowitym prawidłowym napełnieniu instalacji.
 
Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno się odbywać w czasie przerw pracy kotła.
 
 
7.2 Rozpalanie i prawidłowa praca kotła.
 
Rozpalenie ma na celu zainicjowanie procesu spalania a następnie automatyczną pracę kotła.
Aby rozpalić w kotle należy wykonać następujące czynności:
1. Napełnić do połowy zasobnik paliwa odpowiednim węglem.
2. Otworzyć drzwiczki popielnikowe.
3. Włączyć silnik podajnika paliwa i odczekać do momentu aż w palenisku ukarze się węgiel do wysokości otworów nadmuchowych.
4. Na węglu umieścić podpałkę lub papier, a na nim kawałki drobnego drewna i podpalić.
5. Kiedy podpałka się dobrze rozpali po około 3 minutach obłożyć je węglem.
6. Po osiągnięciu stabilnego płomienia uduchownić odpowiednio zaprogramowany sterownik co spowoduje automatyczną pracę kotła.
 
 
Szczegóły dotyczące obsługi palnika i sterownika podają DTR tych urządzeń.
 
 
7.3 Uzupełnianie paliwa.
 
Zasobnik paliwa należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniej niż 30 cm od dna zbiornika. W przypadku niższego poziomu węgla może nastąpić pylenie ze zbiornika. W tym celu należy zapewnić aby zbiornik był zawsze napełniony powyżej minimum co zapewni ciągłą pracę kotła i uniemożliwi wygaszenie paleniska.
 
W czasie pracy kotła zbiornik paliwa należy szczelnie zamknąć.
 
W celu dodatkowej ochrony zaleca się stosowanie tzw. pomp kotłowych (pomiędzy zasilaniem a powrotem) które utrzymują bezpieczną temperaturę wody powrotu na poziomie 50°C.
Przy rozpalaniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na ścianach kotła, tzw. pocenie, dające złudzenie, że kocioł przecieka. Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje po rozgrzaniu się kotła.
 
 
7.4 Konserwacja i czyszczenie kotła.
 
Zabiegi konserwacyjne sprowadzają się do usuwania ewentualnych usterek powstałych w czasie eksploatacji kotła, np. usuwanie nieszczelności drzwiczek, wyczystek, czopucha poprzez wymianę uszczelek. Zawiasy i zaciski drzwiczek należy nasmarować. Okresowo co (2 do 4 tygodnie) zależności od jakości opału należy usuwać osady gromadzące się w kanałach konwekcyjnych i czopuchu, do czego służą otwory wyczystce.
 
 
7.5 Awaryjne zatrzymanie kotła.
 
W przypadków stanów awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100°C, wzrost ciśnienia, dymienie, stwierdzenie nagłego dużego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o., pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagrożeń dla dalszej eksploatacji kotła należy:
 • Wyłączyć sterowanie kotła
 • Usunąć paliwo z komory paleniskowej do szuflady lub blaszanego pojemnika, dbając o to aby nie poparzyć się ani też ulec zatruciu dymem (stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi i okna). Usuwanie żaru z komory paleniskowej może być przeprowadzane tylko przy asekuracji drugiej osoby.
 • O ile zadymienie w pomieszczeniu kotłowni nie pozwala na sprawne usunięcie żaru. Należy w tym celu wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszcza się możliwość zasypywania komory paleniskowej suchym piaskiem. Zabrania się w sposób bezwzględny zalewania żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się poza pomieszczeniami kotłowni na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3m; w czasie awaryjnego zatrzymania kotła dbać bezwzględnie o bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać przepisów p.poż.
 • Stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne techniczne, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.
 
 
7.6 Wyłączenie kotła z pracy
 
Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając w szczególności o komorze paleniskowej, popielnikowej, wymienniku konwekcyjnym.
Na czas postoju nie należy dokonywać spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania. Chyba, że wymagają tego prace remontowe lub montażowe. W celu przedłużenia żywotności kotła zaleca się pozostawienie kotła zaleca ie pozostawienie kotła na czas postoju w pozycji otwartej, umożliwiającej swobodny przepływ powietrza przez jego wnętrze, a w konsekwencji jego osuszanie.
 
Ze względu na specyfikę pracy kotła w normalnych warunkach jego eksploatacji zgodnie z DTR i montażu kotła zgodnie z normą PN-EN 12828+A1:2014-05 w przypadku braku energii elektrycznej kocioł zostaje samoczynnie wygaszony i nie stwarza zagrożenia.
 

Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów.


Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-EN 12828+A1:2014-05. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu lecz z boku. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwierać drzwiczek zasypowych.
 4. Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24V.
 6. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji CO, a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnicowych.
 7. Wszystkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 8. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne , gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji CO, może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 9. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonywane gorącą wodą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji Co, w szczególności w układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu. W przypadku braku drożności, rozpalanie kotła jest zabronione.
 10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.
 11. Zabrania się dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła. Zabrania się zalewania paleniska wodą.
 12. Obsługa instalacji elektrycznej może być dokonywana przez uprawnionego elektryka.

 

Poniższa tabela przedstawia średnice nominalne i zewnętrzne rur bezpieczeństwa i zbiorczej, w zależności od mocy cieplnej kotła centralnego ogrzewania.

 

Wielkości rur zabezpieczających kocioł w układzie otwartym wg PN-91/B-02413

Moc cieplna kotła lub wymiennika* [kW]

Rura bezpieczeństwa [mm]

Rura wzbiorcza [mm]

od do średnica nominalna średnica wewnętrzna średnica nominalna  średnica wewnętrzna 
- 40 25 27,2 25 27,2
40 85 32 35,9 25 27,2
85 140 40 41,8 25 27,2
140 280 50 53 32 35,9
280 325 65 68,8 32 35,9
325 510 65 68,8 40 41,8
510 615 65 68,8 50 53
615 1000 80 80 50 53
1000 1040 100 105,3 50 53
1040 2210 100 105,3 65 68,8
2210 2275 - - 65 68,8
2275 3685 - - 80 80
3685 8460 -   100 105

*Dla rury wzbiorczej - moc cieplna źródła ciepła.