KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM NA EKOGROSZEK KWM-SGR5 4-14KW

NAZWA:KOCIOŁ KLASY PIĄTEJ - KWM-SGR5 4-14KW

Cena:7100
 
 
 
 

 

1.1. Informacje ogólne

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa przeznaczona jest dla użytkowników – kotłów z podajnikiem ślimakowym typu: „EKO 5S”

 

Dokładne zapoznanie się z DTR, w której zawarte są informacje dotyczące budowy, instalacji i sposobu użytkowania kotłów jest konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do instalowania kotła oraz jego eksploatacji należy:

 • dokładnie zapoznać się z niniejszą DTR,
 • sprawdzić kompletność dostawy, dane z tabliczki znamionowej porównać z kartą gwarancyjną,
 • sprawdzić czy kocioł w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu,

Kocioł wyposażony jest w tabliczkę znamionową umieszczoną w widocznym miejscu, która zawiera następujące informacje:

 

 • nazwa i adres firmy producenta, a w określonym wypadku znak producenta,
 • znak handlowy oraz typ kotła,
 • numer i rok produkcji,
 • nominalna moc cieplna,
 • klasa kotła,
 • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w barach,
 • max. temperaturę robocza w °C,
 • pojemność wodna w litrach,
 • zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy w W.
 • informacje o zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-02413

Integralną częścią niniejszej DTR są instrukcje obsługi (DTR) oraz deklaracje zgodności podajnika, sterownika, wentylatora i innych urządzeń stanowiące wyposażenie kotła

 

Na kocioł udziela się gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w niniejszej instrukcji i załączonej karcie gwarancyjnej.

 

Kocioł jest urządzeniem grzewczym, w którym mimo licznych zabezpieczeń technicznych oraz zaleceń i informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo poparzenia i pożaru, dlatego osoby obsługujące przed podjęciem jakichkolwiek działań powinny zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachować szczególną ostrożność.

1.2. Ogólne zasady użytkowania i warunki gwarancji

 

Szczegółowe zapoznanie się przez użytkownika z DTR przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Kotły „EKO 5S” przeznaczone są do zamontowania w pomieszczeniach zakrytych i przystosowanych do tego celu tj. kotłowniach. Zastosowanie kotłów do innych celów oraz sposoby użytkowania niezgodne z DTR są zabronione.

Kotły powinny być używane, obsługiwane i naprawiane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, natomiast kotły powyżej 50 kW tylko osoby posiadające ważne uprawnienia do obsługi kotłów grzewczych. ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 )

Obowiązki obsługi i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ponosi użytkownik, który powinien spełnić wszystkie wymagania podane w DTR.

W celu uruchomienia kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi palnika, sterownika, wentylatora, i innych elementów wyposażenia w celu zrozumienia specyfiki ich działania i ściśle postępować zgodnie z podanymi zasadami użytkowania.

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie BHP muszą być zawsze przestrzegane.

Zakłócenia i nieprawidłowości w pracy kotła powstałe w wyniku nieznajomości DTR nie podlegają reklamacji.

W szczególności:

 • niewłaściwy dobór wielkości kotła do ogrzewanego budynku lub obiektu,
 • niewłaściwe podłączenie kotła i wykonana instalacja c.o.,
 • stosowanie niewłaściwego paliwa (rodzaj, granulacja, wartość opałowa),
 • zabezpieczenie kotła niezgodne z PN-91/B-02413,
 • zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami,
 • nie wykonanie czyszczenia i konserwacji kotła,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • nieprawidłowa wentylacja kotłowni.

1.3. Specyfikacja dostawy

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami paleniskowymi, popielnikowymi, wyczystek oraz izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem ochronnym z blachy stalowej. Integralną częścią kotła jest palnik, zbiornik paliwa urządzenie sterujące, dmuchawa oraz DTR i karty gwarancyjne.

Na kompletność dostawy składa się:

 • korpus kotła-wymiennik ciepła z izolacją
 • zbiornik paliwa,
 • palnik z ślimakowym podajnikiem paliwa,
 • mikroprocesorowy regulator,
 • wentylator,
 • szuflada- pojemnik na popiół (wyposażenie dodatkowe),
 • narzędzia obsługi- gracka, hak (wyposażenie dodatkowe),
 • instrukcje obsługi kotła, regulatora, wentylatora i zespołu napędowego.

1.4.Transport

 

Przy przewożeniu kotła należy go zabezpieczyć przed przesunięciem i przechyłami na platformie pojazdu przy użyciu pasów, klinów i klocków drewnianych przymocowanych do platformy pojazdu. Kocioł należy transportować w pozycji pionowej najlepiej na paletach. Podnoszenie i opuszczanie kotła winno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych. Istnieje możliwość transportu palnika oddzielnie.

 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁA

 

Kotły wodne c.o. na paliwa stałe z palnikiem ślimakowym i automatycznym podawaniem paliwa typu: „EKO 5S” przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. Kotły wykonane są w wersji spawanej.

Zasadnicze element to: palnik z podajnikiem, komora paleniskowa- popielnikowa, część konwekcyjna, włazy paleniska, popielnika i wyczystek, układ nadmuchowy palnika ze sterownikiem, izolacja cieplna i czopuch.

Mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

 1. CECHY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

 

Kotły typu: „EKO 5S” to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonych w komorę spalania i kanały konwekcyjne. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. odpowiedni kształt i układ kanałów powoduję redukcję emisji szkodliwy substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w najwyższej 5 klasie, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie.

Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i sterowanego systemu podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.

Kotły typu „EKO 5S”

 

 • są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
 • należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • w standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
 • spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”.
 • spełniają wymagania 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i EKODESINGU
 • w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe spełniają wymagania wg klasy B i oznakowane etykietą

 

 1. DOBÓR KOTŁÓW DO INSTALACJI GRZEWCZEJ.

W celu prawidłowego doboru kotła należy uwzględnić obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wskutek strat przez przenikanie, a także ciepło do wentylacji i na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Bilans cieplny budynku powinien być opracowany przez projektanta zgodnie z obowiązującymi normami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy dobór kotła.

 

4.1.Wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania ciepła dla budynków mieszkalnych.

 

Dla określenia szacunkowego zapotrzebowania ciepła do ogrzania budynku mieszkalnego można przyjąć średnie wartości n/w jednostkowych wskaźników zapotrzebowania ciepła.

q=120-110W/m² – dla budynków średnio izolowanych (mury z betonu komórkowego, warstwowe bez izolacji termicznej, okna podwójne)

q=100-80W/m² – dla budynków dobrze izolowanych (ściany z betonu komórkowego ocieplone, okna izolowane z szybami zespolonymi, posadzki „ciepłe”)

 1. PALIWO I JEGO PRZYGOTOWANIE

 

Podstawowym paliwem stosowanym w kotłach „EKO-5S” jest standardowo: węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3)

o następujących parametrach:

 • typ węgla: 31 lub 31.1,
 • wartość opałowa: 26 MJ/kg,
 • wilgotność: < 11%,
 • zawartość popiołu: < 7%,
 • zawartość części lotnych: 28÷48%,
 • siarka: < 0,6%,
 • temperatura mięknienia popiołu: >1150°C,
 • zdolność spiekania: RJ < 10,
 • uziarnienie: 5÷25mm,
 • udział podziarna (miału): < 10%.

W przypadku stosowania gorszych paliw należy się liczyć z trudnościami z spalaniem,
obniżeniem wydajności kotła oraz przedwczesne zniszczenie kotła.

 

Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu.

 1. OPIS BUDOWY

 

Korpus wykonany jest w kształcie prostopadłościanu i składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko w przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i popielnikowe. Część konwekcyjna kotła wykonana jest z kanałów wodnych i spalinowych położonych na przemian w układzie poziomym. Konstrukcja kotła umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła poprzez włazy wyczystek z przodu kotła. W dolnej części kotła znajduje się palnik z podajnikiem paliwa wraz z napędem, wentylatorem oraz z boku zbiornik paliwa. W górnej części kotła umieszczono króćce wody zasilającej i pomiarowe a na dole z tyłu lub boku kotła króćce wody powrotnej i spustowy. Korpus kotła oraz drzwiczki posiadają izolację termiczną.

Części mechaniczne i napędu podajnika są osłonięte i nie zagrażają bezpieczeństwu obsługi

Palenisko

Wykonana w kształcie komory, w której umieszczony jest retortowy palnik węglowy montowany w otworze z boku kotła. Bezpośrednio pod palnikiem znajduje się komora popielnikowa zamykana szczelnie drzwiczkami.

Część konwekcyjna

Stanowi układ kanałów wodnych położonych na przemian z kanałami spalinowymi.

Nad paleniskiem znajdują się pięć poziomych kanałów wodnych, które są pochyłe, co powoduje zmiany prędkości spalin (przyspieszenie i wyhamowanie). Efektem tego jest zawirowanie przepływu spalin, intensyfikacja wymiany ciepła oraz wytrącenie grubszych frakcji lotnych (pyłów). Wylot z ostatniego górnego kanału spalinowego połączony jest z czopuchem.

Popielnik

Znajduje się pod palnikiem i stanowi komorę, w której gromadzi się popiół. Wyposażony jest w szufladę, która ułatwia usuwanie popiołu z popielnika i spod kanałów pionowych tylnej części kotła po jej wyjęciu.

Właz paleniskowy

Umieszczony jest w palenisku z przodu kotła strefie palnika i służy do rozpalania w palniku oraz czyszczenia paleniska i obsługi palnika.

Właz popielnikowy

Umieszczony jest w palenisku z przodu kotła pod włazem paleniskowym w strefie dolnej części palnika i służy czyszczenia popielnika oraz obsługi palnika.

Właz wyczystki

Znajduje się z przodu kotła i stanowią dostęp do kanałów spalinowych w strefie konwekcyjnej. Po otwarciu włazu istnieje możliwości wyczyszczenia wszystkich kanałów.

Wszystkie włazy zamknięte są izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami.

Izolacja cieplna

Wykonana jest z wełny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych, powlekanych lub obustronnie malowanych, zapewniającą bezpieczną temperaturę powierzchni zewnętrznej.

Czopuch

Wykonany jest jako rurowy i umieszczony nad wymiennikiem, skierowany pionowo wylotem do góry i służy do połączenia kotła z kominem. Ze względów bezpieczeństwa czopuch nie posiada przepustnicy spalin, co uniemożliwia przypadkowe zamknięcie i zakłócenie wylotu salin przy włączonym nadmuchu powietrza.

Króćce

Kocioł posiada gwintowane króćce zasilania i powrotu spustowe i tulejki pomiarowe. W górnej części kotła umieszczono króćce wody zasilającej i pomiarowe a na dole z tyłu lub boku kotła króćce wody powrotnej i spustowy.

Króciec dodatkowy- montażowy

W korpusie kotła w górnym płaszczu wodnym z boku może być umieszczony dodatkowy króciec montażowy do wykorzystania w miarę potrzeb i montażu dodatkowego wyposażenia np. wężownicy, grzałki itp. W przypadku nie wykorzystania- krócieć jest zaślepiony korkiem.

Palnik z podajnikiem ślimakowym

Montowany jest z boku kotła i zakończony palnikiem retortowym umieszczonym w komorze spalania. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do retortowego palnika węglowego. Połączenie podajnika z kotłem jest rozłączne i umożliwia jego montaż i demontaż. Producent mając na uwadze różne warunki lokalowe kotłowni, przewidział możliwość montażu zespołu podającego paliwo (palnika) zarówno po lewej jak i po prawej stronie.

Szczegółowy opis budowy i działania podajnika podaje jego instrukcja obsługi.

Zbiornik paliwa

Umieszczony jest z boku kotła bezpośrednio nad podajnikiem ślimakowym. Wykonany jest z blachy stalowej i tak ukształtowany, by zapewniał obsuwanie się paliwa. Zbiornik paliwa zamykany jest szczelną pokrywą, zabezpieczoną blokadą (wyłącznik krańcowy) przed przypadkowym otwarciem i samowolnym zamknięciem (opadaniem) oraz pozbawioną ostrych krawędzi.

Regulator mikroprocesorowy

Zamontowany jest w górnej przedniej części kotła. Poprzez czujnik termiczny zainstalowany w tulejce korpusu kotła steruje pracą wentylatora i podajnika paliwa, wg nastawionej przez użytkownika temperatury wody w kotle. Regulator, poza w/w czujnikiem, wyposażony jest w czujniki awaryjnego wyłączenia kotła w przypadku przekroczenia max. temperatury (ok 90°C w zależności od typu serownika) lub powstania tzw. „cofnięcia płomienia” do rury podajnika.

Na życzenie klienta, kocioł może być wyposażony w bardziej rozbudowany regulator pozwalający na zaprogramowanie zmian temperatury wody w kotle w różnych godzinach doby lub z sterowaniem pokojowym, pogodowym.

Wentylator nadmuchowy

Montowany jest do palnika i służy do cyklicznego dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do palnika retortowego. Ilość dostarczanego powietrza należy regulować przysłoną wentylatora lub mikroprocesorowym regulatorem.

6.1. Rodzaje zabezpieczeń kotła

 

System zabezpieczeń spełnia wymagania PN-EN 303-5:2012

Regulator, wyposażony jest w czujniki awaryjne i wyłącza kocioł oraz sygnalizuje stany alarmowe impulsem świetlnym lub dźwiękowym na pulpicie w przypadku:

 • przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle,
 • braku paliwa wyłącza cały układ,
 • cofnięcia się żaru do podajnika paliwa,

Zabezpieczenie termiczne STB

Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemożliwia jej przekroczenie przez całkowite wyłączenie kotła w przypadku osiągniecia maksymalnej dopuszczalnej temperatury.

Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, że przywrócenie działania ogranicznika można dokonać tylko ręcznie, co warunkuje ponowne uruchomienia kotła i dalszą jego eksploatację.

Zabezpieczenie termiczne podajnika

Na korpusie podajnika, przed zbiornikiem paliwa umieszczony jest czujnik reagujący w przypadku cofnięcia się żaru z strefy paleniska do podajnika. W takim przypadku następuje natychmiastowe wyłączenie wentylatora i uruchomienie w sposób ciągły pracy podajnika aż do wypchnięcia z strefy podajnika do popielnika palącego lub tlącego się paliwa.

Zabezpieczenie mechaniczne

Stanowi tzw. bezpiecznik mechaniczny w postaci pręta lub śruby, który ulegnie ścięciu w przypadku przeciążenia motoreduktora. Elementy napędu są zabudowane lub posiadają osłony.

Zabezpieczenie elektryczne

Stanowi wyłącznik przeciążeniowy (tzw. „termik”) montowany w silniku lub sterowniku.

Zabezpieczenie termiczne podajnika w połączeniu z innymi rozwiązaniami zastosowanymi w kotle i podajniku zapobiega cofaniu się płomienia i eliminuje:

Rozprzestrzenianie się ognia i żaru do podajnika

Wypchniecie paliwa z podajnika z strefy pomiędzy komorą spalania a zasobnikiem paliwa do popielnika przez awaryjne opróżnienie podajnika paliwa przy nastawionej  temperaturze przegrzania podajnika (max ok. 80°C.)

Wsteczny przepływ palnych gazów spalinowych.

Szczelny zasobnik paliwa umożliwia wyrównanie ciśnień w komorze spalania i zbiorniku, ponieważ komora powietrzna palnika połączona jest z zbiornikiem przez obudowę ślimaka lub posiada niezależne połączenie.

Pokrywa zbiornika wyposażona jest w wyłącznik krańcowy, który w przypadku jej otwarcia poprzez układ sterowania wyłącza nadmuch powietrza i podajnik.

Przewodzenie ciepła

Zbiornik paliwa nie jest bezpośrednio połączony z paleniskiem kotła, lecz posiada oddzielną obudowę a pomiędzy kotłem i zbiornikiem istnieje wentylowana przestrzeń. Awaryjne opróżnienie podajnika paliwa również dodatkowo ogranicza przewodzenie.

Zastosowany system urządzeń zabezpieczających i rozwiązań konstrukcyjnych spełnia wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 303-5:2012.

Instalowanie i połączenia czujników, regulatorów, wskaźników urządzeń zabezpieczających należy wykonać wg instrukcji montażu sterownika i innych zastosowanych układów automatyki i sterowania.

 

 1. MONTAŻ KOTŁÓW W INSTALACJE

 

Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne,
a kocioł posiada kompletne wyposażenie i zgodne z specyfikacją dostawy.

Kotły typu: „EKO 5S” powinny być zamontowane zgodnie z DTR kotła, projektem kotłowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakości wody zasilającej kotły.

 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkie instalacje kotła powinny być wykonane ze szczególną starannością, przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki zgodnie z uznana praktyką inżynierską. Kocioł należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413

 

7.1. Ustawienie kotła

Transport kotła na miejsce przeznaczenia, z uwagi na wymiary i ciężar, winno odbywać się przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Do przemieszczenia kotła można stosować rury ułożone na posadce lub podłodze.

Akcją winna kierować jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej doświadczony instalator, który będzie montował kocioł. Na osobie tej winien ciążyć obowiązek doboru sposobu i organizacji przemieszczania i ustawienia kotła. W razie konieczności można zdemontować palnik.

Sposób przemieszczania i ustawienia kotła winien być dostosowany do warunków lokalowych, stanu nawierzchni, przeszkód, pochyleń itp. Szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo nóg i rąk oraz możliwość przewrócenia kotła.

Kocioł w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza się ustawienie go bezpośrednio na niepalnej posadzce. Zaleca się, aby kocioł spoczywał na fundamencie o wysokości ok. 5÷10 cm powyżej posadzki Kocioł powinien być dokładnie wypoziomowany, a wytrzymałość stropu i podłoża, na którym jest ustawiony powinna być dostateczna ze względu na masę kotła wraz z wodą.

Kocioł należy ustawić na posadzce (podłodze) wykonanej z materiałów niepalnych. Do kotła powinien być dogodny dostęp ze wszystkich stron szczególnie od przodu kotła, aby otaczające kocioł przedmioty lub ściany budynku nie utrudniały zasypu paliwa, czyszczenia palnika, paleniska, popielnika, kanałów konwekcyjnych i usuwania osadów.

Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacji grawitacyjnej o wymiarach w świetle minimum 14x14cm, jeden z wlotem osłoniętym kratką lub siatką 15cm nad podłogą, drugi pod sufitem. Jednym z warunków dobrej pracy kotła jest dostateczny dopływ do kotłowni świeżego powietrza.  Instalacja kotłów w kotłowni winna być zgodna z wymaganiami i normami dotyczącymi kotłowni wbudowanych na paliwa stałe.

Zabrania się stosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej.

 

7.2. Instalacja spalinowa

 

Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą dodatkowego przyłącza stalowego o max. długości 400mm wznoszącego się ku górze i przekroju nie mniejszym niż przekrój czopucha. Połączenie z kominem musi być szczelne oraz posiadać szczelnie zamykane otwory wyczystek umożliwiające czyszczenie czopucha i połączenia.

Nie zaleca się łączenia dwóch lub więcej kotłów do wspólnego kolektora.
Bardzo istotne znaczenie dla prawidłowej pracy kotła mają wymiary komina. Wysokość
i przekrój powinny zapewnić wymagany ciąg kominowy, który ma szczególny wpływ na prawidłową pracę kotła. Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego wysokość i przekrój otworu komina są powodem niedostatecznego ciągu, co może prowadzić do wadliwej pracy kotła. Wysokość komina powinna uwzględniać warunki położenia kotłowni w stosunku do innych obiektów. W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna być powiększona o 20%. Komin powinien być wyprowadzony
min. 150cm ponad najwyższą krawędź dachu. Przewód kominowy powinien być wolny od innych podłączeń. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i załamań. Dla zapewnienia dobrego ciągu, przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub po przerwach w paleniu) należy komin oraz kocioł starannie wygrzać i wysuszyć.

Do orientacyjnego oszacowania wielkości komina można posłużyć się wzorem:

0,003 x Q x 0,86

F = ———————–  (m²)

√h

gdzie:

Q – stanowi moc cieplną kotłów podłączonych do przewodu kominowego [kW],

h – wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m].

Obliczenia wg powyższego wzoru nie są podstawą do prawidłowego do doboru komina

Wielkość ciągu, wymaganą dla poszczególnych kotłów, podano w tabeli nr 2. Zapewnienie wymaganego ciągu powinno być poparte przez projektanta obliczeniami i doborem parametrów przewodu komina (przekroju i wysokości), przy uwzględnieniu stref klimatycznych i warunków terenowych. Zaleca się zastosowanie regulatora ciągu.

Ocenę stanu technicznego oraz potwierdzenie wymaganego dla danego kotła ciągu
i parametrów komina, winien wykonać kominiarz.

Wysoka sprawność kotła powoduje obniżenie temperatury spalin i możliwość kondensacji.

 

Przewody kominowe lub wkłady do istniejących już kominów należy wykonać z materiałów odpornych na działanie szkodliwych związków chemicznych w tym kwasów.

Nie zastosowanie się do w/w wymagań powoduję przebarwienia kominów oraz ścian budynku i przedwczesne ich zniszczenie a w konsekwencji kosztowny remont.

 

W celu zastosowania ochrony komina (budynku) zaleca się kontakt z specjalistyczną firmą w tym zakresie

 

7.2.1. Podstawowe wymagania dotyczące kominów

Instalacja kominowa powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm w zakresie bezpiecznego odprowadzenia splin.

Komin musi być przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spełnienie pewnych zasadniczych wymagań w Ustawie Prawo Budowlane, które obejmują:

 • bezpieczeństwo konstrukcji
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • bezpieczeństwo użytkowania
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska
 • oszczędność energii.

Aby spełnić te wymagania, komin musi być wybudowany:

 • przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
 • z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia do budowy kominów
 • komin musi spełniać wymagania pod względem ciągu kominowego
 • komin, przed oddaniem go do eksploatacji, musi być poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

7.3. Instalacja c.o.

Po ustawieniu kotła i podłączeniu do komina, należy kocioł podłączyć do instalacji c.o.        W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • podłączyć króciec zasilania kotła z instalacją c.o. w miejscu do tego przeznaczonym,
 • podłączyć króciec powrotu kotła j.w.,
 • podłączyć rury układu bezpieczeństwa zgodnie z PN-91/B-02413,
 • napełnić instalację c.o. wodą aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury sygnalizacyjnej,
 • podłączyć urządzenie sterujące i sprawdzić prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej,
 • w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta), wykonać przyłącze pompy z tzw. „obejściem grawitacyjnym”, umożliwiające korzystanie z instalacji c.o. w momencie ewentualnej, awarii pompy.

Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających to:

 • naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności obliczonej zgodnie z pkt.2.5.1     PN-91/B-02413,
 • rura bezpieczeństwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła wg tabeli nr 1,
 • rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca, a także cyrkulacyjna, pozwalająca utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu i zabezpieczona przed zamarzaniem. Na rurach bezpieczeństwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworów i zasuw, rura ta powinna być na całej długości wolna od przewężeń i ostrych załamań,
 • w przypadku niemożności poprowadzenia rur bezpieczeństwa w jak najkrótszy
  i najprostszy sposób do naczynia, sposób ich prowadzenia jak również średnica powinny być zgodne z PN-91/B-02413.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową prace kotła spowodowaną wadliwą i niezgodną z wymaganiami instalacją c.o.

W przypadku montażu do istniejącej instalacji c.o. należy sprawdzić stan techniczny
(np. sprawdzić szczelność, przepłukać, wymienić armaturę itp.) Instalator przed montażem kotła zobowiązany jest do przeprowadzenia takich czynności i pisemnym potwierdzeniem prawidłowości wykonania instalacji i montażu kotła, co jest warunkiem gwarancji kotła.

Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania winna wykonać firma posiadająca stosowne uprawnienia, a fakt prawidłowego podłączenia winien być potwierdzony we wskazanym miejscu na karcie gwarancyjnej załączonej do niniejszej instrukcji.

7.4 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna o napięciu sieciowym 230 V / 50 Hz, przeznaczona do zasilania urządzenia sterowniczego kotła (regulatora i wentylatora), powinna być wyposażona w przewód ochronny lub ochronno-neutralny z gniazdem wtykowym wyposażonym w bolec ochronny. Gniazdo wtykowe winno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródła emisji ciepła (kotła). Zaleca się by do zasilania kotła poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

 

7.5 Napełnianie wodą

 

Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle należy napełnić wodą instalację grzewczą wraz z kotłem. Napełnienie należy prowadzić zgodnie z instrukcją wykonawcy instalacji. Dla sprawdzenia, czy instalacja została napełniona prawidłowo, należy odkręcić na kilkanaście sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej – ciągły wypływ wody z rury sygnalizacyjnej świadczy o tym, że woda wypełnia naczynie wzbiorcze umieszczone w najwyższym punkcie instalacji, a nie tylko rurę sygnalizacyjną. Uzupełnienie wody w kotle i instalacji winno odbywać się podczas przerwy w pracy kotła. Gdy temperatura wody w kotle jest wysoka należy ją wystudzić i uzupełnienie wykonać bardzo powoli lub wodą podgrzaną. Zaleca się stosowanie wody zmiękczonej. Po napełnieniu sprawdzić szczelność kotła i instalacji.

Odprowadzenie wody z rury przelewowej i sygnalizacyjnej należy umieścić w kotłowni w bezpiecznej odległości ok. 0,3-0,5m powyżej posadzki.

7.6 Korozja niskotemperaturowa.

Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 20-15ºC. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 50ºC. W praktyce warunek ten jest trudny do spełnienia, ponieważ przeciętne warunki atmosferyczne w ciągu całego sezonu grzewczego „wymuszają” mniejsze nastawy, a z punktu widzenia trwałości kotła jest szkodliwe dla jego żywotności, gdyż spaliny są znacznie wychłodzone. Dłuższa praca kotła na niskich temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła(nawet o kilka lat). Aby temu zapobiec producent przewiduje następujące rozwiązania:

 • zastosowanie pompy obiegu kotłowego bezpośrednio pomiędzy zasilaniem a powrotem, która dokona podmieszania układu powrotu i zwiększenia temperatury w zależności od nastawy na sterowniku,
 • zastosowanie układów podmieszania wyposażonych w cztero lub trójdrogowe zawory mieszające,
 • korzystny wpływ na pracę i żywotność kotła ma również stosowanie np. tzw. „obiegów krótkich” tj. podłączenie bezpośrednio do kotła ogrzewacza ciepłej wody użytkowej, wyposażonego w wężownicę lub zbiornika akumulacyjnego.

Opisane powyżej rozwiązania techniczne powodują ograniczenie wewnętrznej korozji, a tym samym przedłużenie jego eksploatacji.

Zastosowanie ochrony temperaturowej jest warunkiem koniecznym honorowania przez dostawcę kotła warunków gwarancji.

 

Poniższa tabela nr 1 przedstawia średnice nominalne i zewnętrzne rur bezpieczeństwa
i wzbiorczej, w zależności od mocy cieplnej kotła centralnego ogrzewania.

Przykładowe schematy zabezpieczeń systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiona na rys. 1a, 1b, 1c.

Tabela nr 1

WIELKOŚCI RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH KOCIOŁ
W UKŁADZIE OTWARTYM WG PN-91/B-02413
Moc cieplna kotła Rura bezpieczeństwa Rura wzbiorcza
lub wymiennika* [kw] [mm] [mm]
powyżej do Średnica nominalna Średnica wewnętrzna Średnica nominalna Średnica wewnętrzna
40 25 27,2 25 27,2
40 85 32 35,9
85 140 40 41,8
140 280 50 53 32 35,9
280 325 65 68,8
325 510 40 41,8
510 615 50 53
615 1000 80 80
1000 1040 100 105,3
1040 2210 65 68,8
2210 2275
2275 3685 80 80
3685 8160 100 105,3
*Dla rury wzbiorczej – moc cieplna źródła ciepła.

 

 

Rysunek 1a

Rysunek 1b

Rysunek 1c

 

 

 1. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA KOTŁA

 

Przed pierwszym uruchomieniem kotła „EKO 5S” należy sprawdzić prawidłowość podłączenia do instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, wentylacyjnej. Szczególną uwagę należy sprawdzić na zabezpieczenie instalacji w układzie otwartym wg PN-91/B-02413. Przed uruchomieniem kotła sprawdzić, czy instalacja grzewcza jest prawidłowo napełniona wodą, oraz czy woda w instalacji i w kotle nie zamarzła.

Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych.

Przy rozpalaniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na ścianach kotła, tzw. pocenie, dające złudzenie, że kocioł przecieka.

 Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje po rozgrzaniu się kotła.

 

8.1. Próby wstępne

 

Przed pierwszym wstępnym uruchomieniem należy sprawdzić stan połączeń palnika z kotłem, osłon lub zabudowy mechanizmu napędowego, zabezpieczeń mechanicznych, termicznych  i elektrycznych, stan izolacji oraz skuteczność zerowania, zawartość zasobnika paliwa.

Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony instalator, elektryk lub serwis producenta.

W celu uruchomienia należy podłączyć zasilanie do sieci elektrycznej. Następnie należy sprawdzić działanie motoreduktora-załączanie i wyłączanie układu. Po tym sprawdzeniu można włączyć podajnik. Urządzenie na próbach winno pracować luzem przez ok. 5-10 minut. Podajnik ze względu na konstrukcję i specyfik działania powinien pracować bez drgań, zgrzytów i nadmiernego hałasu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to należy wykonać czynności sprawdzające i ustalić przyczynę a ewentualne nieprawidłowości skorygować.

 

8.2. Rozpalanie w kotle

 

Aby rozpalić w kotle należy wykonać standardowo następujące czynności:

 • napełnić minimum do połowy zasobnik paliwa właściwej jakości,
 • otworzyć drzwiczki popielnikowe i paleniskowe,
 • włączyć silnik podajnika paliwa i odczekać do momentu aż w palniku retortowym ukaże się węgiel na wysokości krawędzi palnika i otworów nadmuchowych,
 • na węglu umieścić podpałkę lub papier, a na nim kawałki drobnego drewna i podpalić,
 • kiedy podpałka lub drewno dobrze się rozpali (po około 3+5 min.) obłożyć je węglem- groszkiem,
 • załączyć ręczne sterownie oraz zamknąć drzwiczki popielnikowe, a po rozpaleniu również drzwiczki wziernikowe (paleniskowe),
 • po osiągnięciu stabilnego płomienia przełączyć regulator na pracę automatyczną, powodując uruchomienie podajnika paliwa i wentylatora,
 • ustawić żądaną temperaturę pracy kotła, minimum 50°C.

Od tego momentu kocioł będzie pracował automatycznie, stosownie do nastaw, jakie użytkownik ustawi na regulatorze postępując zgodnie z instrukcją obsługi regulatora, przeznaczonej dla użytkownika. Popiół i żużel ze spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w popielniku, powodując samooczyszczenie się palnika.

W przypadku zawieszenia się kawałków żużla między ścianą kotła a palnikiem, należy usunąć go do popielnika gracką lub hakiem.

Do kontroli płomienia można wykorzystać drzwiczki paleniskowe z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod warunkiem:

– powolnego i delikatnego uchylenia drzwiczek na szerokość ok. 3-5 cm.

– stać z boku w bezpiecznej odległości i nie nachylać się nad otwartymi,

– w celu ewentualnej ingerencji należy wyłączyć kocioł,

– odczekać do momentu zaniku płomienia a następnie szerzej otworzyć drzwiczki

– obsługiwać kocioł w rękawicach, okularach i z nakryciem głowy

UWAGA!

Tylko opisane wyżej postępowanie umożliwia bezpieczną obserwację i kontrolę.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpalania podają instrukcje obsługi (DTR) palnika i sterownika oraz wymagania dotyczące ich eksploatacji, konserwacji i obsługi

 

 8.2.1.Uzupełnianie paliwa

 

Zachowanie ciągłości procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania zbiornika w paliwo. Częstotliwość uzupełniania zależy od intensywności procesu palenia i należy ustalać indywidualnie w miarę potrzeb w oparciu o doświadczenie. Przeciętnie kontrola i uzupełnianie paliwa następuje, co 2÷3 dni. Z taką samą częstotliwością opróżniać pojemnik popielnikowy.

Eksploatacja kotła przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku jest niezalecana.

Zbyt mała ilość paliwa (poniżej 50 cm) powoduje pylenie przy otwarciu pokrywy zbiornika w czasie pracy kotła. Brak paliwa powoduje trwałe zatrzymanie procesu palenia i wymaga ponownego rozpalania w kotle.

Do zasobnika należy zasypywać suche paliwo. W czasie pracy kotła, pokrywa zbiornika winna być szczelnie zamknięta.

Paliwo nie powinno zawierać zanieczyszczeń mechanicznych takich jak np. gwoździe, śruby, kamienie, kawałki drewna, drutu, sznurka, worka itp.

Aby, temu zapobiec oraz uniknąć awarii i przestojów należy wzrokowo ocenić stan zanieczyszczenia a zbędne i niebezpieczne w/w przedmioty usunąć z paliwa a następnie przesortowanie i zasypać do zasobnika. W przeciwnym wypadku zachodzić mogą awarie prowadzące do częstego zrywania zawleczki lub klina bezpieczeństwa

Jeżeli w czasie załadunku suchego i pylistego paliwa do zasobnika zapylenie jest duże należy lekko zrosić paliwo (np. miał węglowy, eko – groszek) a w przypadku innych paliw w sytuacjach koniecznych zastosować zamknięty system zasypu paliwa do zasobnika (np. przenośniki ślimakowe, transport pneumatyczny) lub w sytuacjach koniecznych zastosować system odpowiednich czujników i sygnalizacji zapylenia.

Każde zapylenie może stwarzać potencjalne, minimalne zagrożenie wybuchem.

Przy zastosowaniu się do w/w zaleceń praktycznie zagrożenie wybuchem nie istnieje.

8.3.Regulacja mocy

W celu regulacji mocy kocioł „EKO 5S” jest wyposażony jest w mikroprocesorowy regulator temperatury, który umożliwia w zależności od potrzeb eksploatację z odpowiednią wydajnością. Regulacja wydajności odbywa się przez nastawy temperatury wody zasilającej. Regulator automatycznie kontroluje pracę kotła, dostarczając odpowiednią ilość powietrza i paliwa w zależności od temperatury wody w kotle.

Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła.
W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 85÷90°C, oraz w przypadku zagrożenia cofnięcia płomienia, żaru do zasobnika paliwa, regulator wyłącza układ sterowania i wyświetla się kod alarmu.

8.4.  Bezpieczeństwo eksploatacji

 

Kocioł nie wymaga stałej obsługi polegającej na bezpośredniej obserwacji procesu spalania, jednak wymagany jest nadzór przez przeszkoloną obsługę, która sprowadza się do codziennej kontroli prawidłowości pracy kotła i działania układu sterowania oraz instalacji zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w DTR.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wpływ na poprawną pracę, zachowanie dobrego ciągu
i sprawności, oszczędne zużycie paliwa oraz żywotność kotła. Czyszczenie nie nastręcza żadnych trudności, jeżeli będzie prowadzone systematycznie. Brak czyszczenia powoduje:

– trudne do usunięcia zanieczyszczenia- spieki, nagar

– zakłócenia stabilnego procesu spalania,

– znaczne zwiększenie zużycia paliwa, zmniejszenie sprawności kotła,

– wydobywanie się dymu przez ewentualne nieszczelności

Zastosowanie ochrony temperaturowej, ponieważ eksploatacja kotła przy niskim obciążeniu cieplnym powoduje:

– kondensację spalin i zawilgocenie komina a w konsekwencji jego zniszczenie.

– tworzenie kondensatu (mazistej cieczy) i powodowanie intensywnej korozji kotła,

Zła jakość paliwa- niska wartość opałowa, duża zawartość popiołu, wilgotność i niepalnych związków- powodują szybkie zanieczyszczenie palnika żużlem, popiołem oraz utrudnia i uniemożliwia palenie. Wilgoć w kotłowni, a szczególnie posadzki znacznie skraca żywotność kotła.

Zabrania się otwierania czasie pracy kotła drzwiczek a przede wszystkim paleniskowych i wykorzystywać ich do stałej obserwacji spalania oraz do odżużlania palnika i paleniska

Niespełnienie tego warunku grozi poparzeniem obsługi i pożarem.

 

8.5. Zaburzenia pracy kotła- zakłócenia

 

Przyczyną zakłóceń i niedomagań w pracy kotła są:

 • zła jakość paliwa
 • niedostateczny ciąg komina,
 • zanieczyszczenie kotła, szczególnie kanałów konwekcyjnych,
 • brak wentylacji w pomieszczeniu kotłowni,
 • brak dopływu powietrza do palnika retortowego,
 • uszkodzenie podajnika paliwa, sterownika, wentylatora,

 

Niedomagania Przyczyna złej pracy Sposoby postępowania
Kocioł nie osiąga mocy

 

nominalnej

• niewłaściwe paliwo • zastosować paliwo o parametrach zgodnych z DTR palnika
• niewłaściwa regulacja kotła • sprawdzić nastawy sterownika
• niedostateczny ciąg

 

kominowy

• sprawdzić drożność czopucha  oraz przewodu kominowego
• zanieczyszczony kocioł • wyczyścić kocioł i wymiennik ciepła ( kanały spalinowe)
• niewystarczający nawiew w kotłowni lub jego brak • sprawdzić lub wykonać nawiew powietrza do kotłowni
Paliwo nie spala się całkowicie • nieprawidłowe nastawy czasu podawania paliwa i przerwy • sprawdzić i zweryfikować nastawy sterownika
• niewłaściwa ilość powietrza do spalania • wyregulować nadmuch wentylatora przysłoną lub nastawą w sterowniku
• paliwo niezgodne z wymaganiami • zastosować właściwe paliwo
Podajnik nie podaje paliwa • brak paliwa w zbiorniku • uzupełnić paliwo
• zablokowany podajnik • zlokalizować przedmiot

 

blokujący podajnik i usunąć

• zerwanie bezpiecznika mechanicznego • ustalić przyczynę w razie konieczności odblokować podajnik, usunąć zerwany bezpiecznik i zamontować oryginalny nowy
• zadziałanie zabezpieczenia STB • sprawdzić przyczynę zadziałania i zresetować

 

wyłącznik STB

• uszkodzony silnik przekładni • powiadomić serwis producenta
• uszkodzony sterownik • powiadomić serwis producenta
Niekontrolowane wyłączenie się kotła

 

 

• niewłaściwe nastawy parametrów sterownika • sprawdzić nastawy sterownika
•uszkodzenie sterownika

 

 

• powiadomić serwis producenta
Wydobywanie się spalin z kotła lub zbiornika paliwa

 

 

• otwarte drzwiczki, otwory wyczystne kotła lub pokrywa zbiornika • sprawdzić czy drzwiczki lub pokrywa są zamknięte
• uszkodzone uszczelnienie

 

drzwiczek kotła lub pokrywy zbiornika

• sprawdzić zamknięcie i

 

szczelność drzwiczek i pokrywy

• brak lub niedrożna wentylacja wyciągowa w kotłowni • sprawdzić efektywność działania wentylacji wyciągowej a w przypadku braku wykonać
• brak przeglądów i czyszczenia kotła i palnika • zadbać o stan techniczny- czyszczenie, przeglądy, konserwacja
• nieprawidłowe położenia drzwiczek kotła lub pokrywy zbiornika • wyregulować zawiasami, uchwytami, zaciskami – prawidłowe ustawienie drzwiczek lub pokrywy
• niedostateczny ciąg

 

kominowy

• sprawdzić przewód kominowy, wezwać kominiarza, wyczyścić komin
• zamknięta przesłona w

 

czopuchu

• sprawdzić położenie przysłony- otworzyć (jeżeli istnieje)
• zanieczyszczona lub niedrożna komora powietrza palnika • wyczyścić i udrożnić komorę

 

powietrzną palnika

Wyciek wody z kotła • wystąpiło zjawisko „pocenia się kotła” • nastawić temperaturę

 

pracy kotła powyżej 50°C

• nieszczelność części wodnej korpusu kotła • powiadomić serwis producenta

 

UWAGA!

 

W przypadku innych i nietypowych niedomagań w eksploatacji kotła należy skontaktować się z serwisem producenta kotła

 

Szczegółowe rodzaje i przyczyny zaburzeń w pracy palnika i sterownika oraz sposoby ich usuwania podają instrukcje ich obsługi (DTR).

Wszelkie poważniejsze naprawy i remonty kotła powinny być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia instalatorskie. Natomiast naprawy i konserwacje osprzętu kotła wykonują producenci tego osprzętu lub serwis producenta kotła.

 

 1. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KOTŁA

 

Kocioł wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Szczególnie ważne ze względu na właściwą eksploatację i efektywność spalania jest systematyczne czyszczenie kotła, szczególnie kanałów dymnych i czopucha. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać, co kilka dni w miarę potrzeb w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotła.

Grubość warstwy zanieczyszczeń (pył, popiół, sadza) na poziomych kanałach nie powinna przekraczać max. ok. 3 mm.

Dla ich usunięcia należy odkręcić lub otworzyć pokrywy-drzwiczki włazów paleniskowego popielnikowego i wyczystek.

Czyszczenie rozpocząć gracką od wymiennika poziomego i pionowego. Usunąć zanieczyszczenia z coraz niższych kanałów i powierzchni konwekcyjnych. Osady sadzy i popiołu lotnego należy usunąć na zewnątrz kotła przez otwory wyczystek. Następnie oczyścić starannie komorę paleniskową, popielnik.

Należy również okresowo czyścić wentylator i sterownik kotła nie dopuszczając do gromadzenia się kurzu i popiołu na tych elementach.

Po zakończonym sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła, natomiast dokładnie oczyścić palenisko i kanały spalinowe wymiennika. Dokonać przeglądu technicznego całego kotła i palnika w przypadku stwierdzenia usterek dokonać naprawy lub wymienić elementy uszkodzone na nowe (drzwiczki, pokrywy, kształtki ceramiczne, uszczelki, rękojeści itp.) Przy prawidłowej eksploatacji po sezonie grzewczym może zajść konieczność usunięcia jedynie drobnych usterek. Wykonać przegląd i konserwacje palnika wg jego instrukcji obsługi (DTR)

Typowe czynności czyszczenia i konserwacji komory paleniskowej związane z procesem eksploatacji nie wymagają wyjścia do wewnątrz kotła, na kocioł oraz na niebezpieczne wysokości. Czynności obsługi związane z eksploatacją i czyszczeniem kotłów należy wykonywać stojąc na posadzce za pomocą narzędzi (graca, hak).

 

Przed wykonaniem prac związanych z czyszczeniem i konserwacją kotła należy wyłączyć kocioł z eksploatacji, wystudzić i przewietrzyć komorę paleniskową.

Zaleca się zbadać stężenie tlenku węgla przy pomocy specjalistycznego miernika oraz upewnieniu się, że stężenie nie zagraża życiu i zdrowiu osoby obsługującej.

Czopuch oczyścić poprzez wyczystkę i dostęp przez górny kanał spalinowy, zrzucając zanieczyszczenia do przestrzeni kanału a następnie usunąć na zewnątrz.
Przy przedłużonych czopuchach lub o innej konfiguracji, do czyszczenia czopucha winien być wykonany otwór wyczystny.

W trakcie czyszczenia używać lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24V lub latarek bateryjnych.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wpływ na poprawną pracę, zachowanie dobrego ciągu i sprawności, oszczędne zużycie paliwa oraz żywotność kotła.

Wszelkie czynności serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia itp. należy wykonać przy wyłączonym urządzeniu podczas postoju i wyjęciu wtyczki z gniazda oraz wychłodzonym kotle do bezpiecznej temperatury. Do obsługi używać środki ochronny indywidualnej -rękawic ochronnych, okularów, nakrycia głowy itd.

 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ
 • kocioł wykonany jest z materiałów niepalnych
 • w pomieszczeni kotłowni zabrania się magazynować innych materiałów łatwopalnych (farby, rozpuszczalniki, oleje itp.)
 • w bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa – zaleca się składować paliwo w osobnym lub wygrodzonym pomieszczeniu z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odległości i niepalnych materiałów.
 • zaleca się umieszczenie w kotłowni gaśnicy, czynnika czadu i dymu,
 • co 2-3 miesiące zlecić kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia sadzy i wyeliminowanie zagrożenia zapalenia się jej.

Bezwzględnie zabrania się eksploatacji kotła z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi, i otworami wyczystnymi.

 1. AWARYJNE ZATRZYMANIE KOTŁA

W przypadku stanów awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100°C, wzrost ciśnienia, stwierdzenie nagłego dużego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o. pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagrożeń dla

 • wyłączyć sterownik, co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usunąć żar z retorty.
 • stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne techniczne, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.
 1. WYŁĄCZENIE KOTŁA Z PRACY

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając w szczególności o komorze paleniskowej, popielnikowej, wymienniku konwekcyjnym.

Na czas postoju nie należy dokonywać spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania, chyba, że wymagają tego prace remontowe lub montażowe. W celu przedłużenia żywotności kotła zaleca się pozostawienie kotła na czas postoju w pozycji otwartej, umożliwiającej swobodny przepływ powietrza przez jego wnętrze, a w konsekwencji jego osuszanie.

Po sezonie grzewczym należy przeprowadzić konserwacje kotła.

Ze względu na specyfikę pracy kotła w normalnych warunkach jego eksploatacji zgodnie z DTR i zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-2413 w przypadku braku energii elektrycznej kocioł zostaje samoczynnie wygaszony i nie stwarza zagrożenia.

 

13.DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

 

Podstawowe dane typoszeregu kotłów „EKO- 5S” w zakresie parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz wymiarów podanych na rysunku nr 2 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

UWAGA!

Powierzchnia ogrzewalna pomieszczenia jest orientacyjna i szacunkowa dla obiektów  średnio i dobrze izolowanych i nie jest podstawą do prawidłowego doboru kotła.

 

Rys.1. Kocioł „EKO 5S

1- korpus z izolacją termiczna, 2- drzwiczki popielnikowe, 3- drzwiczki paleniskowe

4- drzwiczki wyczystki górnej, 5-uchyt drzwiczek, 6- króciec zasilania, 7- króciec powrotu

8- króciec spustowy, 9- króciec pomiarowy, 10- króciec STB, 11-króciec termomanometru,

12- podajnik paliwa, 13- wentylator, 14- zbiornik paliwa, 15- sterownik, 16- czopuch.

UWAGA!

Szerokość kotła z palnikiem „B” jest zależna od wielkości zastosowanego palnika.

 1. UWAGI KOŃCOWE

 

Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien żądać od instalatora potwierdzenia zabezpieczenia kotła w układzie otwartym tj. wg PN-91/B-02413.

Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wykonanie instalacji c.o.

W związku z ciągłym postępem technicznym producent wprowadza bieżąco zmiany konstrukcyjne w kotłach, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone kotły w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

Ze względu na możliwość zastosowania różnego rodzaju podajników paliwa ostateczny wymiar gabarytowy z podajnikiem należy uzgodnić z producentem.

Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń (DTR) wyposażenia kotła.

Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła grozi jego poważnym uszkodzeniem
i niebezpieczeństwem dla użytkownika W pomieszczeniu kotłowni w widocznym miejscu wywiesić 
 Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów .

 

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu
i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją.

15.1. Hałas

 

Ze względu na przeznaczenie i specyfikę pracy podajnika wyeliminowanie hałasu w samym źródle jest niemożliwe, jednak ze względu na krótką i cykliczna prace podajnika generalnie tego rodzaju hałas nie stwarza zagrożenia. W sytuacjach koniecznych należy dokonać emisji hałasu zgodnie z wymaganiami i zastosować metodyką pomiarów zgodną z: PN-EN ISO 3746: 1999

 1. RYZYKO SZCZĄTKOWE

 

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie kotła w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł, dlatego w każdej sytuacji należy kierować się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i zdrowym rozsądkiem.

Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczątkowego kocioł traktuje się, jako urządzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika i obsługi kocioł został oznakowany odpowiednimi symbolami, znakami, uwagami w DTR o występującym zagrożeniu, niedozwolonym sposobie użycia – których użytkownik powinien bezwzględnie przestrzegać.

16.1 Przyczyny powstawania ryzyka szczątkowego i sposoby jego eliminacji

 

Ryzyko szczątkowe istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek podanych w DTR kotła i jego wyposażenia

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu zabronionych czynności:

 

 1. Używanie kotła do innych celów niż opisane w DTR.
 • uważne czytanie i dokładne zapoznanie się z dtr kotła i instrukcji obsługi podajnika, sterownika, wentylatora i innych urządzeń wyposażenia przez osoby obsługujące.
 •  prawidłowa i bezpieczna eksploatacja kotła jest możliwa tylko przy stosowaniu zalecanych stałych paliw węglowych z automatycznym podawaniem paliwa i sterowanym procesem spalania.

 

 1. Niespełnienie wymagań dotyczących otwartego systemu zabezpieczenia
 • zabezpieczenie kotła wyłącznie wg pn-91/b-02413 i jego potwierdzenie przez instalatora.

 

 1. Obsługi przez osoby niepełnoletnie jak również niezapoznane DTR z instrukcją obsługi urządzeń wyposażenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP
 • przestrzegać wszystkich zakazów związanych z obsługą podanych w DTR.
 • bezwzględny zakaz obsługi kotłów (o mocy powyżej 50kW) przez osoby nieposiadające ważnego uprawnienia oraz osoby niepełnoletnie, nieprzeszklone, będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 

 1. Pozostawienie kotła w czasie pracy bez nadzoru i obsługi
 • przeprowadzić kontrole procesu spalania w miarę potrzeb, minimum kilka razy na dobę.
 • wyposażyć kotłownie w czujnik czadu i dymu.
 1. Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek
 • zakaz ingerencji w konstrukcje kotła i urządzeń wyposażenia oraz układ zabezpieczeń,
 • instalację grzewczą i system zabezpieczeń może wykonać tylko specjalista instalator,
 • wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skuteczności ochrony p.por. wyłącznie przez uprawnionego elektryka,

 

 

 

 1. Brak wymaganej ostrożności i odwrócenie uwagi podczas obsługi
 • zakaz wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione gorące miejsca kotła i podajnika oraz obsługa kotła bez środków ochronnych (rękawic, okularów, nakrycia głowy),
 • zakaz eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworów i włazów.

 

Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów

 

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413. Ponadto należy przestrzegać n/w zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.
 1. W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione miejsca (palnik, wentylator, palenisko, popielnik itp.) Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 1. Nie otwierać drzwiczek w czasie pracy kotła. W przypadku konieczności otwarcia wyłączyć kocioł i nie stawać na wprost otworu, lecz z boku.
 1. Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty niezwiązane z obsługą kotłów.
 1. Przy obsłudze kotła w zakresie czyszczenia i konserwacji używać oświetlenia o napięciu nie większym niż 24V lub latarek akumulatorowych.
 1. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 1. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do poważnych zniszczeń.
 1. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonywane wodą gorącą, tak, aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 1. Niedopuszczalne jest rozpalanie w palniku i kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.
 1. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia pożarem obiektu wezwać straż pożarną (np. zapłon sadzy w kominie).
 1. Obsługę instalacji elektrycznej może wykonać uprawniony elektryk

12.Zwaracać uwagę na zagrożenia związane z ryzykiem szczątkowym.

UWAGA!

Należy zapewnić takie warunki eksploatacji kotła, aby temperatura wody kotłowej nie spadła poniżej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji c.o. a w szczególności układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu.

W przypadku braku drożności, rozpalanie kotła jest zabronione.

Zabrania się dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła i zalewania paleniska!

 

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania kotła

 

Przyczyna zagrożenia Przewidywany możliwy skutek Sposób zapobiegania
Zabezpieczenie kotła

 

niezgodnie z wymaganiami

 

Rozerwania- zniszczenie kotła, wybuch Zabezpieczenie kotła w układzie otwartym

 

zgodnie z PN-91/B 02413 i DTR

Zamarznięcie wody w kotle wraz z instalacją c.o. Rozerwania- zniszczenie kotła, wybuch Właściwie izolować instalację c.o. oraz naczynie wzbiorcze
Składowanie w pobliżu kotła materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych np.: rozpuszczalniki, farby, itp. Pożar, wybuch

 

 

Usuwanie wszelkich substancji,   materiałów łatwopalnych z obszaru zagrożenia

 

 

Pozostawienie otwartych

 

drzwiczek, pokryw lub włazów, otworów wyczystnych

Niekontrolowana praca kotła- brak możliwości sterowania, wrzenie wody, dymienie Sprawdzić i zamykać wszystkie drzwiczki i pokrywy kotła, zbiornika
Gwałtowne i nieuzasadnione otwieranie drzwiczek i pokryw w czasie pracy kotła

 

 

Wydostanie się spalin, żaru, płomienia na zewnątrz W sytuacjach koniecznych delikatnie uchylić drzwiczki, stać z boku nie nachylać się nad otwartymi, obsługiwać kocioł w rękawicach, okularach i z nakryciem głowy
Wyciek z kotła- brak wody w kotle i instalacji c.o.

 

 

Przepalenie- zniszczenie kotła, pożar

 

 

Sprawdzić stan wody w

 

układzie c.o. poprzez kontrolę przelewu z naczynia wzbiorczego instalacji

systemu otwartego

Brak wentylacji w kotłowni

 

 

Zadymienie kotłowni w przypadku wydostawanie się spalin poza kocioł

 

 

Wykonać wentylację nawiewną kotłowni – postępować zgodnie z

 

DTR kotła

Brak obsługi i konserwacji kotła Wydostawanie się spalin poza

 

kocioł, przyspieszone zużycie,

korozja kotła

Dokonywać konserwacji i

 

czyszczenia kotła zgodnie z DTR

Uzupełnianie instalacji c.o. zimną wodą podczas pracy kotła Możliwość zniszczenie kotła – pęknięcie, wyciek wody z kotła Uzupełnić instalację c.o. wychłodzonego kotła podczas

 

postoju, najlepiej ciepłą wodą

 

UWAGA!

Możliwym końcowym, a jednocześnie tragicznym skutkiem w/w zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania kotła może być poparzenie, zatrucie, kalectwo a skrajnych przypadkach nawet śmierć.