PKWM-SG

kwm-sg

Podgrzewacze typu PKWM-SG są nową wersją podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z regulowanym procesem palenia, opalanych miałem węgla kamiennego. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie doświadczenie nabyte w czasie produkcji znanych już podgrzewaczy ciepłej wody typu KWM-S. Proces spalania paliwa jest tu podobny, tj. od góry do dołu.

– Cechą i jednocześnie zaletą tych podgrzewaczy jest: ułatwiona obsługa, szczególnie w zakresie czyszczenia,
– Zwiększona żywotność,
– Mniejsza powierzchnia zajmowana przez podgrzewacz w kotłowni, przy większej jego wysokości.

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, popielnikowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną.

– Na wyposażeniu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej znajdują się: Mikroprocesorowy regulator,
– Wentylator,
– Instrukcje obsługi podgrzewacza i regulatora.

Na obudowie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej umieszczone są w sposób widoczny tabliczka znamionowa określająca miedzy innymi efektywność energetyczną podgrzewacza. Elementy te oraz charakterystyka podgrzewacza zawarta w niniejszej instrukcji (tablica nr 1) stanowią warunki dopuszczające kocioł do obrotu. Konstrukcja i wykonanie podgrzewaczy ciepłej wody PKWM-SG są zgodne z normą PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa, określonych w stosownych rozporządzeniach (dyrektywach UE). Na kocioł udziela się gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w niniejszej instrukcji i załączonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadają również wentylator i regulator (zespoły handlowe). Podgrzewacz PKWM-SG po rozpaleniu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagają stałej obsługi. Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi podgrzewacza wody, w której są informacje dotyczące budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Przeznaczenie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej PKWM-SG:
Podgrzewacze typu PKWM-SG przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90 stopniC. Podgrzewacze typu PKWM-SG mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN- 91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub pompowym.

Dobór podgrzewaczy do instalacji grzewczych:
Podstawą doboru podgrzewacza do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna podgrzewacza ciepłej wody użytkowej powinna być wyższa 15-20% od obliczonego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tablicy nr. 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane podgrzewaczami PKWM-SG. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przy uwzględnieniu stanu ocieplenia pomieszczeń

Paliwo:
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla podgrzewaczy typu PKWM-SG podano w tablicy nr. 1 stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym (wilgotność około. 20%) Miał winien mieć określoną granulację, powinien tworzyć strukturę gruzełkowatą, przepuszczalną dla powietrza. Zbyt drobny miał będzie się źle palił lub nawet proces palenia zaniknie. Na ogół miał węglowy przechowywany na powietrzu pod zadaszeniem spełnia wymagania wilgotności. Spalanie mokrych trocin lub mokrego drewna jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie podgrzewacza.

Charakterystyka techniczna:
Szczegółową charakterystykę podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej PKWM-SG podano w tablicy nr.1

Opis budowy podgrzewaczy:
Budowę podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej PKWM-SG przedstawiono na rys. 1.
Korpus podgrzewacza wykonany jest z dwóch współcentrycznie ustawionych prostopadłościanów, tworzących między sobą przestrzeń wodną, połączonych rozpórkami wzmacniającymi.
Cała konstrukcja wykonana jest z blach stalowych łączonych spawem elektrycznym. Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w kształcie prostopadłościanu od dołu zamknięte rusztem wodnym. Poniżej rusztu znajduje się szczelnie zamknięty popielnik.
Palenisko przedniej części wyposażone jest w szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe i zasypowe.

Część konwekcyjna podgrzewacza ciepłej wody użytkowej wykonana jest z czterech kanałów poziomych umożliwiających przepływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. Powierzchnie poziome kanałów konwekcyjnych są odpowiednio pochylone, co zapobiega się gromadzenia gazów. Z górnej części ostatniego kanału wyprowadzono czopuch. Konstrukcja podgrzewacza umożliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepła przez dwa otwory wyczystce umieszczone w przedniej części podgrzewacza oraz przez drzwiczki zasypowe, paleniskowe i popielnikowe. Wszystkie drzwiczki oraz pokrywy wyczystek wyposażone są w uszczelki ze szczeliwa szklanego o przekroju 15x15mm i w czasie pracy podgrzewacza muszą być szczelnie zamknięte. Drzwiczki paleniskowe zabezpieczone są termoodporną masą betonową. W górnej części podgrzewacza ciepłej wody umieszczone są króćce zasilania i termomanometru oraz tulejka czujnika regulatora. W dolnej tylnej części podgrzewacza wody umieszczony jest króciec wody powrotnej a w przedniej dolnej części króciec spustu wody. Wentylator doprowadzający powietrze do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej oraz mikroprocesorowy regulator umieszczone są nad górna ściana podgrzewacza. Między wentylatorem a rynną powietrza umieszczona jest specjalna przysłoną, któraś otwiera się automatycznie w chwili uruchomienia wentylatora. Powietrze z wentylatora doprowadzone jest do komory spalania oraz pod ruszt do popielnika. Wokół komory paleniskowej, powietrze rozprowadzone jest kątownikiem, których otwory skierowane są pod odpowiednim kątem w stosunku do komory. Ilość dostarczanego powietrza do podgrzewacza jest zmienna, regulowana mikroprocesorowym regulatorem ściśle w funkcji temperatury wody. Na ogól w pierwszej fazie palenia (do 5-6 godz.) dopływ powietrza pod ruszt może być częściowo przydławiony a po tym okresie otwarty. W czasie pracy podgrzewacza ciepłej wody uytkowej, znajdującą się na drzwiczkach zasypowych klapkę powietrza wtórnego należy lekko uchylić śrubą regulacyjna (ok. 2 mm).

– Mikroprocesorowy regulator w bardzo prosty sposób umożliwia: ustawienie żądanej temperatury na podgrzewaczu,
– ustawienie wydajności wentylatora,
– ustawienie parametrów przedmuchu tj. czasu i częstotliwości

Po osiągnięciu wymaganej temperatury regulator wyłącza wentylator.
W przerwach między następnym załączeniem, regulator automatycznie powoduje kontrolne przedmuchy.
Parametry te ustawione są fabrycznie w oparciu o doświadczenie i w zasadzie nie wymagają zmiany.

Regulator wyposażony jest w czujniki kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia podgrzewacza.
W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 95°C, świeci czerwona pulsująca lampka Alarm oraz włącza się sygnalizacja dźwiękowa i pompa obiegowa.

Na życzenie klienta, kocioł może być wyposażony w regulator z programatorem, umożliwiającym zaprogramowanie automatyczne zmian temperatury podgrzewacza ciepłej wody w różnych godzinach.
Po zakończonym procesie palenia i spadku temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej do 35°C, regulator wyłącza pracę wentylatora i pompę obiegową (jeżeli była załączona).
Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora.

W podgrzewaczach, producent wprowadza na bieżąco zmiany konstrukcyjne, doskonalące ich funkcjonowanie. Dostarczone podgrzewacze w drobnych szczegółach mogą odbiegać od zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.

 

Powrót do Oferty