KWM-SG

Kotle typu KWM-SG jsou novou verzí kotlů s regulovatelným procesem spalování, v nichž se spaluje práškové uhlí. V jejich konstrukci se zúročily dlouholeté zkušenosti získané během výroby už známých kotlů typu KWM-S. Proces spalování paliva je zde podobný, tedy shora dolů.

– Vlastností a zároveň předností těchto kotlů je: usnadněná obsluha, obzvláště v oblasti čištění.
– Prodloužená životnost.
– Menší plocha zabraná kotlem v kotelně při jeho vyšší výšce.

Kotel se dodává složený společně s přikládacími, popelníkovými a topeništními dvířky, s tepelnou izolací.

– Součástí vybavení kotle je: Mikroprocesorový regulátor,
– Ventilátor,
– Návod k obsluze kotle a regulátoru.

Na korpusu kotle je trvale a viditelně umístěn typový štítek, definující na příklad energetickou efektivitu kotle. Tyto prvky a charakteristiky kotlů jsou obsaženy v tomto návodu (tabulka č. 1) a představují podmínky pro schválení uvedení kotle na trh. Konstrukce a provedení kotlů KWM-SG jsou shodné s normou PN-EN 303-5 a zásadními nároky na bezpečnost, definovanými v příslušných nařízeních (směrnicích EU). Na kotel se uděluje záruka. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v tomto návodu a přiloženém záručním listu. Záručními listy disponují rovněž ventilátor a regulátor (obchodní komplexy). Kotle KWM-SG po zátopu a nainstalování nevyžadují, v případě provozu v souladu s pokyny návodu, stálou obsluhu. Podrobné seznámení s tímto návodem k obsluze kotle, v němž jsou zahrnuty informace týkající se konstrukce, instalování a způsobu provozu kotle je nezbytné pro zajištění jeho správného a bezpečného používání.

Určení kotlů KWM-SG:
Kotle typu KWM-SG jsou určené k ohřevu vody na teplotu na výstupu nepřesahující 90 stupňů C. Uplatňují se především v instalacích ústředního vytápění v obytných budovách, obchodních pavilonech, dílnách, zemědělských hospodářstvích, sklárnách, školách apod. Kotle typu KWM-SG mohou být použity výhradně v instalaci otevřené soustavy zajištěné v souladu s PN91/B-02413, mohou pracovat v gravitačním nebo čerpadlovém systému.

Výběr kotlů pro instalace vytápění:
Základem výběru kotle pro instalace ústředního vytápění je tepelná bilance vytápěných prostor. Jmenovitý tepelný výkon kotle by měl být o 15-20 % vyšší než je vypočítaný požadavek na teplo vytápěných místností. V tabulce č. 1 jsou uvedeny orientační plochy prostorů, které mohou být vytápěny kotly KWM-SG. Tyto údaje mají orientační charakter a jsou určeny pro místnosti s výškou 2,5 m, byly určeny na základě dlouholetých zkušeností za zohlednění stavu zateplení místností.

Palivo:
Druh paliva doporučený k používání pro kotel typu KWM-SG je uveden v tabulce č. 1, používání horších druhů uhlí, než jsou ty uvedené v tabulce, povede k poklesu tepelné výkonnosti. Uhlí druhu prášek přikládejte v lehce navlhčeném stavu (vlhkost kolem 20 %). Prášek by měl mít určitou zrnitost, měl by tvořit hrudkovitou strukturu propustnou pro vzduch. Příliš drobný prášek se bude špatně spalovat nebo proces spalování zcela zanikne. Obecně řečeno práškové uhlí skladované na vzduchu pod zastřešením splňuje nároky na vlhkost. Spalování mokrých pilin nebo mokrého dřeva je nepřípustné, vede k předčasnému zničení kotle.

Technická charakteristika:
Podrobná charakteristika kotlů KWM-SG je uvedena v tabulce č. 1.

Popis korpusu kotlů:
Stavba kotlů KWM-SG je představena na obr. 1.
Korpus kotle je vyroben ze dvou koncentricky nastavených hranolů, které mezi sebou vytvářejí vodní prostor, spojených vyztužujícími rozpěrami.
Celá konstrukce je vyrobena z ocelových plechů spojených elektrickým svárem. Korpus se skládá z topeništní a konvekční části. Topeniště je zhotoveno ve tvaru hranolu, dole ho uzavírá vodní rošt. Pod roštem se nachází těsně uzavíratelný popelník.
Topeniště je v přední části vybaveno těsně uzavíranými topeništními a přikládacími dvířky.

Konvekční část kotle je zhotovena ze čtyř vodorovných kanálů umožňujících proudění spalin z komory spalování do kouřovodu a do potrubí komínu. Vodorovné plochy konvekčních kanálů mají odpovídající sklon, což zabraňuje hromadění plynů. Z horní části posledního kanálu byl vyveden kouřovod. Konstrukce kotle umožňuje pravidelné čištění povrchu tepelné výměny přes dva čistící otvory umístěné v přední části kotle a přes přikládací, topeništní a popelníková dvířka. Všechna dvířka a poklopy čistících otvorů jsou vybaveny těsněním tmelem se skelným vláknem s průřezem 15×15 mm a během práce kotle musí být těsně uzavřené. Topeništní dvířka jsou chráněna teplovzdornou betonovou hmotou. V horní části kotle se nachází hrdlo napájení a termomanometru a pouzdro čidla regulátoru. V dolní části kotle se nachází hrdlo vracející se vody a v přední dolní části hrdlo vypouštění vody. Ventilátor přivádějící vzduch do kotle a mikroprocesorový regulátor jsou umístěny nad horní stěnou kotle. Mezi ventilátorem a vzduchovým žlabem se nachází speciální clona, která se otevírá automaticky v okamžiku spuštění ventilátoru. Vzduch z ventilátoru je přiváděn do komory spalování a pod rošt do popelníku. Kolem spalovací komory je vzduch rozváděn úhelníky, jejichž otvory směřují pod příslušným úhlem ke komoře. Množství vzduchu přiváděného do kotle je proměnlivé, reguluje ho mikroprocesorový regulátor v úzkém propojení s funkcí teploty vody. Obecně může být během první fáze spalování (do 5.-6. hod.) přívod vzduchu částečně přiškrcen a poté otevřen. Během práce kotle klapku sekundárního vzduchu nacházející se na přikládacích dvířkách lehce vychylte regulačním šroubem (cca 2 mm).

– Mikroprocesorový regulátor velmi jednoduše umožňuje: nastavení požadované teploty na kotle,
– nastavení výkonnosti ventilátoru,
– nastavení parametrů foukání, tedy čas a frekvenci

Po dosažení požadované teploty regulátor vypne ventilátor.
V přestávkách mezi následujícím spuštění regulátor automaticky vyvolává kontrolní foukání.
Tyto parametry jsou továrně nastaveny na základě zkušeností a v zásadě nevyžadují změny.

Regulátor je vybaven čidlem kontroly práce a nouzového vypnutí kotle.
V nouzových situacích, např. po překročení tepl. vody 95°C, svítí červeně blikající kontrolka Poplach a spouští se akustická signalizace a oběhové čerpadlo.

Na přání zákazníka může být kotel vybaven regulátorem s programátorem, umožňujícím naprogramování automatických změn teploty kotle v různých hodinách.
Po ukončeném procesu spalování a poklesu teploty v kotli na 35°C regulátor vypne činnost ventilátoru a oběhového čerpadla (pokud bylo spuštěno).
Uživatel kotle je povinen se důkladně seznámit s návodem k obsluze regulátoru.

Výrobce na kotlích průběžně zavádí konstrukční změny, zdokonalující jejich funkce. Dodané kotle se v drobných detailech mohou lišit od těch představených v návodu nebo nabídce.